Глосарій - PAN Logistic

А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
І
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Я

Абонентський пункт

Термінал – комплекс пристроїв введення-виведення інформації та управління обміном, який підключається через апаратуру передачі даних до каналу зв’язку для роботи з віддаленою ЕОМ або ін. Розрізняють програмовані і непрограмовані А.П., які вхідять до складу програмованих А.П. міні-ЕОМ дозволяють поєднувати обробку та передачу даних. Для телеобробки в діалоговому режимі до складу А.П. входять пристрої, що дозволяють вести обмін інформацією з ЕОМ з обов’язковою участю людини.

АВС метод

Спосіб нормування і контролю за станом запасів, що полягає в розбитті номенклатури (Н) всіх споживаних ресурсів (матеріальних, реалізованих товарно-матеріальних цінностей та ін.) на три власних нерівнопотужних підмножин.

Аванс фрахту

Грошова сума, що видається фрахтувальником за вимогою судновласника (капітана) на оплату суднових витрат в порту навантаження. А.Ф.видається в тих випадках, коли це передбачено чартером в сумі, що звичайно не перевищує однієї третини фрахту.

Авансові закупівлі

Форма зустрічної торгівлі, при якій сторона, зацікавлена у продажу своїх товарів визначеному покупцеві, спочатку закуповує товари у нього .

Аварійний комісар

Фізична або юридична особа, до послуг якої вдаються страховики для захисту своїх інтересів при настанні страхового випадку.

Акт комерційний

Документ, що засвідчує обставини, які можуть служити підставою для пред’явлення претензій чи позову перевізнику, вантажовідправнику та ін. А.К. складається при виявленні невідповідності вантажу або багажу перевізним документам, при пошкодженні вантажу, при виявленні бездокументного вантажу і т.д.

Авіавантажна накладна

Перевізний документ, що засвідчує укладення договору перевезення між вантажовідправником і повітряним перевізником в міжнародному сполученні.

Автокореляційна функція, кореляційна функція випадкової величини

Функція, що характеризує ступінь зв’язку значень випадкового процесу в визначені моменти т1 і т2.

Автоматизована система управління складом (АСУС)

Автоматизована система управління складськими процесами – заснована на використанні обчислювальної техніки та економіко-матем. методів, система планування, контролю процесів приймання, зберігання та видачі товарно-матеріальних цінностей зі складу. АСУС може складатися з різних функціональних підсистем, напр., управління запасами, контролю поставок, управління технол. процесами вантажопереробки і т.д. У складі цих підсистем вирішуються завдання бух. обліку, оперативного управління занарядкою продукції і комплектацією, управління складськими механізмами та ін. У АСУС можуть роздруковуватися слід. документи: відбірні листи, порівняльні відомості і т.д. Перспективним напрямком у АСУС є застосування безпаперових технологій комплектації, локальних обчислювальних мереж.

Автоматизована система управління контейнерним терміналом (АСУКТ)

Заснована на використанні ЕОМ і матем. методів система планування і контролю роботи контейнерного терміналу. АСУКТ забезпечує збір, накопичення, обробку і видачу інформації про контейнери, ведення різних картотек, облік наявності та обігу контейнерів, ведення розшукової роботи і т.д.

Автоматизована транспортно-складська система

Транспортно-накопичувальна система, транспортно-розподільна система, одна з систем забезпечення функціонування гнучкої виробничої системи, що представляє комплекс взаємопов’язаних автоматизованих граней, і складських пристроїв для зберігання, укладання, тимчасового накопичення, розвантаження та навантаження предметів праці, технол. оснащення та ін.

Аварійний сертифікат

Документ, що підтверджує характер, розмір і причини збитку.

Автомобіле-день

Одиниця вимірювання стану і роботи автомобільного транспорту на період часу.

Автомобіле-тонно-день

Одиниця обліку наявності і продуктивності автомобілів за певний звітний період залежно від їх вантажопідйомності.

Автономний контроль якості продукції (АКЯП)

Контроль якості продукції безпосередньо на місці виконання технол. операції. АККП є одним з елементів Канбан системи і системи всебічного управління якістю.

Автооператор

Автомат, машина, що включає виконавчий пристрій у вигляді маніпулятора або сукупність маніпулятора, пристрою пересування та керуючого пристрою.

Агент

Посередник, який є, як правило, юридичною особою, який виступає в якості представника і помічника та ін. основного по відношенню до нього Юридичної особи (принципала). За дорученням принципала, від його імені і за його рахунок А. укладає угоди з третьою особою (страховиками, експедиторами, складами загального користування тощо).

Агрегатування

Перетворення вихідної математичної моделі в модель з меншим числом змінних або обмежень (агреговану модель). Така модель дає наближений опис досліджуваного об’єкта або процесу, порівняно з вихідною моделлю.

Аквізиція

Вид діяльності експедиторів та агентів по залученню нових клієнтів і укладання договорів страхування і договорів перевезення. При цьому передбачається, що число нових договорів повинно бути не менше, ніж число договорів, які припиняються.

Аварія

У страхуванні транспорту та морському праві під цим терміном розуміються втрати та збитки, пов’язані з транспортною пригодою, а також надзвичайні витрати і пожертвування, зроблені з метою запобігання та / або порятунку судна, вантажу і фрахту від небезпеки.

Акт про приймання матеріалів

Документ для оформлення приймання товарно-матеріальних цінностей у разі розбіжності фактичної наявності з даними супровідних документів постачальника.

Акт про суброгацію

Документ про передачу страхувальником своїх прав на стягнення збитків з третіх осіб страховику після сплати останнім першого страхового відшкодування.

Активна система постачання

Спосіб доставки матеріалів зі складу підприємства підрозділам, при якому видачу, завантаження і передачу матеріалів здійснює відділ постачання або склад.

Асортимент

Сукупність товарів і виробів народного споживання, ППТН, послуг, об’єднаних у групи по к.-л. ознакою.

Атестація (продукція)

Система організаційно-технічних і економічних заходів, що забезпечують градацію продукції за категоріями якості.

Аукціон

Продаж реальних товарів на основі конкурсу покупців. Аукціони проводяться в постійних або заздалегідь призначених місцях у традиційне або заздалегідь обумовлений час.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!